P.V.de.Zwaluw

Oudewater

 

                                                                              

Start

Vluchten 2021

Vlieg Programma 2021 

Vliegprogramma 2021

Programma nationaal 2021.

Ringenlijst 2021 

Opgae Ladys Leage 2021.

Programma Ladies League 2021 afd 5.pdf

Activiteiten                       

Leden

Contactadres

De Postduiven vereniging                           

Vluchtbegeleidingduiven.nl

Het weerbericht voor Brussel - KMI (meteo.be)

Weer Frankrijk - nu en de komende 14 dagen - Weerplaza.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                         


				

Postduiven vereniging De Zwaluw Oudewater.

De geschiedenis van de vereniging.

Van de oprichting tot en met de Tweede Wereldoorlog.

De oudste notulen van de vereniging dateren uit 1935 en het oudste kasboekje uit 1924. In het verslag van het 15 jarig bestaan in 1936 staat te lezen, dat de vereniging is opgericht in het jaar 1921 en wel op 6 mei. Op de oprichtingsvergadering waren 23 leden aanwezig, "voorwaar een flink aantal van Oudewater". Later blijken er ook een aantal liefhebbers uit Montfoort lid te zijn. Op de oprichtingsvergadering blijkt er met geld "gesmeten"te zijn. Er staat letterlijk genotuleerd: "spoedig rolde het geld over de bestuurstafel en wel zoveel, dat de kas er rijker van werd". Dat de leden nog weing verstand van wedvluchten hadden, blijkt uit de komische wijze van prijzen uitloven. Men leest dan ook dat er een prijs beschikbaar wordt gesteld voor de laatst aankomende duif. (die prijs moet volgens mij nog uitgekeerd worden)

Later zal blijken dat De Zwaluw de oudste vereniging is van Oudewater.

De eerst wedvlucht wordt gehouden vanuit Den Bosch.

Het constateren van de duiven gebeurde in die tijd in de Heksenwaag, op de Markt. Als de duif thuis was, moest men de duif zelf meenemen naar de Heksenwaag en dan werd daar op de klok gekeken hoe laat de duif was aangekomen. Gummiringen waren er in die tijd nog niet.

De eerste voorzitter was dhr. Rahms en de eerste secretaris was dhr. Joh. M. Harreveld. Vrij snel daarna werd dhr. Vreeswijk voorzitter en wel voor ruim 26 jaar. (de oorlog daarbij inbegrepen)

Er waren in die tijd ook omkoopschandalen. Liefhebbers uit Woerden probeerden in 1936 leden te winnen door jonge duiven aan leden van de Zwaluw te geven, met dien verstande dat ze dan lid moesten worden in Woerden. Het Oudewaterse bestuur was hierover furieus.

De vereniging had één klok in haar bezit; deze kon gehuurd worden. De huurprijs werd bij opbod bepaald. In 1937 was het hoogste bod f 6,25. De andere leden die geen klok hadden, moesten dan bij die leefhebber gaan constateren.

De contributie moest per maand betaald worden. Om geld te besparen, waren er liefhebbers die na het vliegseizoen hun lidmaatschap opzegden en aan het begin van het nieuwe seizoen weer lid werden. Het heeft nog behoorlijk lang geduurd voordat men de contributie per jaar vaststelde. (die men dan wel per maand mocht betalen)

In 1938 werden de duiven per bakfiets naar Woerden vervoerd voor f 0,25 per rit. Men vond dat hier in de crisistijd op bezuinigd moest worden. Toen waren er leden van de vereniging die dit gratis wilden doen.

Aantallen duiven en vrachtprijzen

In 1925 gingen er 8 duiven van de gehele vereniging naar Bordeaux en de vrachtprijs was toen f 0,09 per duif. Nu gaan er ruim 150 van onze vereniging naar Bordeaux voor de prijs van € 1,80 per duif. Er gingen 14 duiven naar Vierzon voor 8,5 cent per duif. Nu gaan er ruim 300 voor de prijs van € 0,95 per duif.

In 1925 werden er in het totaal 849 duiven ingekooid in de vereniging, tegen ruim 16000 in 2012.

Ook werd er een duivenverkoop gehouden ten bate van de clubkas met als opbrengst f 1,-

Het batig kassaldo was in 1930 f 7,36

In 1934 was er geld uit de kas verdwenen en was daar binnen de vereniging grote ruzie over.

De eerste Paasvlucht werd al in 1936 vervlogen, de duiven werden gelost in Bilthoven. Iedere liefhebber moest 3 kippeneieren meenemen en deze eieren werden vervlogen. Er wordt ieder jaar nog steeds een Paasvlucht vervlogen en de te winnen prijzen zijn natuurlijk nog steeds kippeneieren.

In 1936 kostten de vaste voetringen 1,25 cent per stuk. In 1938 werden er 300 ringen besteld, om de jonge duiven mee te ringen. In 1940 werden er 200 ringen besteld. (mobilisatie). Tegenwoordig worden er door onze vereniging ong. 2000 ringen besteld. De aantallen duiven van nu zijn veel groter in vergelijking met vroeger.

Vergaderingen:

De vergaderingen werden achtereenvolgens gehouden in café Miltenburg, café De Roos, Oudewater Vootuit en in de IJstent van de Schaatsvereniging van Oudewater. Na de Tweede Wereldoorlog werd de eerste vergadering gehouden bij voorzitter Vreeswijk thuis, omdat de ijstent in de oorlog gesloopt was. (opgestookt)

Na de Tweede Wereldoorlog

De vereniging kende geen oorlogsslachtoffers, maar niemand van de leden had aan het eind van de oorlog nog duiven. Het was zaak om in korte tijd weer aan goede duiven te komen. In een advertentie werden duiven te koop aangeboden voor f 175,- per koppel.

Na de oorlog was men begonnen met de wederopbouw van het land en was er weinig geld om aan sport te besteden, maar toch was er in de vereniging in 1948 al een batig saldo van f 6,50 Er was ook een soort van neutralisatietijd; "de klokken stonden open van ’s morgens 5.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur".

In 1946was er weer een vliegprogramma. Op 6 juli begon men op Oudenbosch en de laatste vlucht was op 1 september. Tegenwoordig vliegen de duiven van begin april tot half september. Hierna begint de ruiperiode. Het inkorflokaal was weer café De Oude Waag.(Miltenburg) en daar werd ook weer vergaderd. Op een vergadering ontstaat ruzie over het loslaten van duiven als er bij iemand anders duiven thuis moeten komen van de vlucht. Secretaris van Vliet geeft op staande voet zijn baantje als secretaris op omdat hij het niet eens is met de beslissing van de vergadering. De vergadering doet de uitspraak dat de duiven vast gehouden moeten worden als er duiven van de vlucht thuiskomen, dit op straffe van uitsluiting.

 

 

De eerste feestavond

Normaal werd er tot 23.00 uur vergaderd, maar op 19 december 1947 werd er tijdens de ledenvergaderingvoor het eerst gezamenlijk het lied gezongen: "Zit ik op mijn duivenplatje" en ging men pas na 2.00 uur in kennelijke staat naar huis. Dit was een eerste aanzet tot de nu jaarlijkse feestavond.

In 1961 en in 1962 werd er vergaderd in café Nederend, daarna weer in café Miltenburg. Er werd jaarlijks 2 maal vergaderd. In 1967 en 1968 werd er in Thalia vergaderd. Hierna nog een paar keer in het Uivernest. In de vergadering van 1961`zegt de voorzitter toe, uit te kijken naar een eigen verenigingslokaal, desnoods iets wat gekocht wordt".

Vanaf 1950 werd er ieder jaar een tentoonstelling gehouden. Op de tentoonstelling van 1962 ging 1 liefhebber, Jaap Schouten, met alle prijzen naar huis.

In 1962 wilde de vereniging een sponsorvlucht organiseren. De opbrengst van die vlucht zou in z’n geheel gebruikt worden voor de aflossing van het nieuwe gebouw aan de Oude Singel. Ui t deze notulen mag worden afgeleid dat de Zwaluw in 1962 voor het eerst een eigen inkorflokaal heeft. Het ontbreekt nog wel aan verlichting. Ook had de vereniging aandelen uitgegeven die door de leden gekocht konden worden. Zo werd het eerste clubgebouw gefinancierd.

Op 7 maart 1966 wordt er een commissie in het leven geroepen die zich bezig gaat houden met het organiseren van gezellige avonden.

In 1967 zeggen de leden die in Montfoort wonen hun lidmaatschap van de Zwaluw op, omdat daar een eigen postduiven vereniging komt.

In 1971 werd het 50 jarig bestaan gevierd. Op voorstel van Jaap Schouten wordt er een jubileumvlucht georganiseerd. Er was voor iedereen een prijs; voor de eerste een beker, voor de laatste een lepeltje.

In 1974 werd besloten om het lokaal 4 meter te vergroten. Er moest nog wel een vergunning aangevraagd worden bij de Gemeente. In 1975 was de vergunning er nog niet. Er werd al wel vast besloten om elektriciteit aan te leggen en het lokaal te verlichten met tl verlichting.

In 1975 werd er een boete systeem voor de duivenwacht ingesteld. Je moest vooruit f 10,- betalen en als je dan een keer geen duivenwacht deed, dan werd er f 5,- ingehouden

Op 7 april 1977 wordt er pas voor het eerst in het duivenlokaal vergaderd. Het lachwekkende van die vergadering was, dat de notulen moesten worden voorgelezen door iemand met een tandenloze mond.

De kaartavonden kunnen in 1977 nog geen doorgang vinden omdat de toiletten nog niet aangesloten zijn op de waterleiding. Dat er geen riool was en er later gewoon op de sloot geloosd werd, daar bekommerde niemand zich om. Ook is er nog geen goede verwarming. De kachel komt pas in 1978.

In 1981 wordt het 60 jarig jubileum op grootse wijze gevierd. Na afloop kreeg ieder lid een tegeltje met opschrift.

De Zwaluw heeft zich in het begin van de oprichting aangesloten bij de West Brabantse Verzendingsbond. In die tijd werd er afgeslagen op telefoontijd. Later sloot men zich aan bij de Algemene Nederlandse Bond van Postduivenhouders en daarna bij de Centrale Bond van Postduiven houders. Toen werd er afgeslagen op radiotijdsein.

Na de Tweede Wereldoorlog vliegen we met kring Gouda afdeling C van de NABvP Vanaf 1996 wordt onze afdeling veranderd in Afdeling 5 Zuid Holland met als Samenspel Zuid-Holland-Oost.

De ontwikkelingen van de laatste tijd.

Vijftien jaar geleden kregen de duiven een gummiring om de poot mee als ze op reis gingen. Als ze weer thuis kwamen moest de liefhebber zo snel mogelijk die gummiring van de poot halen en in de wedstrijd klok stoppen en een draai aan die klok geven. Dan werd de tijd afgedrukt op een papieren bandje. Tegenwoordig gaat alles met de computer. De duiven hebben naast een vaste voetring, die ze bij de geboorte omkrijgen, aan de andere poot een chipring. Als de duiven op reis gaan, dan krijgen ze in die chipring een code mee. Als de duiven thuis komen lopen ze over een "scanplaat", net als bij de kassa van de supermarkt. Aan die scanplaat zit een computerklok die alle gegevens die in die chipring staan registreert. (welke nummer de duif heeft, hoe laat hij binnen gekomen is etc.) Nadat alle prijsduiven thuis zijn ( ¼ deel ) worden de klokken in de vereniging aangesloten op de verenigingscomputer. Dan worden de gegevens ingelezen en maakt de computer in een paar seconden de uitslag. Vroeger was het maken van een uitslag een tijdrovend werkje en kon wel een paar dagen in beslag nemen. De duivensport is wel degelijk met z’n tijd meegegaan.

Wij zijn als vereniging ook een moderne vereniging met een mooi stenen clubgebouw aan de Touwslag 1 in Oudewater. Het gebouw is op zaterdag 9 maart 1996 officieel geopend door burgemeester Ruygrok en ons toenmalig oudste lid Jaap Schouten.

In 1996 hebben wij ook ons 75 jarig jubileum gevierd met een aantal festiviteiten. (jubileumvlucht, een forum voor duivenliefhebber uit de buurt, een daverende feestavond )

Het aantal leden bij de Zwaluw neemt ook langzaam af. De vereniging vergrijst, er komen weinig nieuwe (jonge) leden bij. Wat het aantal leden betreft zijn er nog ongeveer 30 vliegende leden.

De Website

Veel informatie over onze vereniging is ook terug te vinden op de website van onze vereniging: www.pvdezwaluw.nl

Hier zijn alle uitslagen te vinden. Ook staat het wedstrijdprogramma op de site. Alle winteractiviteiten zoals de tentoonstelling, de bingo avonden en de vergaderingen zijn er op te vinden. De website wordt zo up to date mogelijk gehouden. Ik zou zeggen:"Neem eens een kijkje".

Ook bent u van harte welkom tijdens de avonden dat de duiven ingekooid worden. (tijdens het vliegseizoen, op de donderdagen en vrijdagen tussen 19.00 uur en 22.00 uur en op zaterdag nadat de duiven thuis gekomen zijn.) Het adres is Touwslag 1.

Misschien is de duivensport wel iets voor u Paul Satink, lid van De Zwaluw.

			

                     


Activiteiten

 

sponsors  

Fauna food plaza Oudewater.docx

http://faunaplaza.nl/  

www.pentec bv.nl

Meldlijst

Fauna     

Archief                            

Duivenlinks

kampioenenboek 2011 

kampioenenboek 2012

kampioenenboek 2013

Kampioenenboek 2014 

kampioenenboek 2015

Kampioenenboek 2016 

Kampioenenboek 2017.

Kampioenenboek 2018.

Kampioenenboek 2019.

Kampioenen boek 2020.